Function

Định nghĩa Function là gì?

FunctionChức năng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Function - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong toán học, một hàm được định nghĩa là một mối quan hệ giữa các giá trị được xác định và một hoặc biến hơn. Ví dụ, một hàm toán học đơn giản có thể là:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Function? - Definition

In mathematics, a function is defined as a relationship between defined values and one or more variables. For example, a simple math function may be:

Understanding the Function

Thuật ngữ liên quan

  • Full-Duplex
  • Function Key

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *