FAQ

Định nghĩa FAQ là gì?

FAQHỏi đáp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ FAQ - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Viết tắt của "Frequently Asked Questions." Một câu hỏi thường gặp, phát âm là "F-A-Q," là một danh sách các câu trả lời cho câu hỏi phổ biến về một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Trong thế giới CNTT, Câu Hỏi Thường Gặp được tạo ra cho các chương trình phần mềm, phần cứng máy tính, các trang web, và các dịch vụ trực tuyến. Họ đóng vai trò như một tài liệu tham khảo trung tâm để định vị câu trả lời cho câu hỏi phổ biến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the FAQ? - Definition

Stands for "Frequently Asked Questions." An FAQ, pronounced "F-A-Q," is a list of answers to common questions about a specific product or service. In the IT world, FAQs are created for software programs, computer hardware, websites, and online services. They serve as a central reference for locating answers to common questions.

Understanding the FAQ

Thuật ngữ liên quan

  • Facebook
  • FAT32

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *