Firmware

Định nghĩa Firmware là gì?

Firmwarefirmware. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Firmware - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Firmware là một chương trình phần mềm hoặc bộ hướng dẫn lập trình trên một thiết bị phần cứng. Nó cung cấp các hướng dẫn cần thiết để bao các thiết bị giao tiếp với phần cứng máy tính khác. Nhưng làm thế nào phần mềm có thể được lập trình trên phần cứng? Câu hỏi hay. Firmware thường được lưu trữ trong ROM đèn flash của một thiết bị phần cứng. Trong khi ROM là "bộ nhớ chỉ đọc," Flash ROM có thể bị xóa và viết lại bởi vì nó thực sự là một loại bộ nhớ flash.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Firmware? - Definition

Firmware is a software program or set of instructions programmed on a hardware device. It provides the necessary instructions for how the device communicates with the other computer hardware. But how can software be programmed onto hardware? Good question. Firmware is typically stored in the flash ROM of a hardware device. While ROM is "read-only memory," flash ROM can be erased and rewritten because it is actually a type of flash memory.

Understanding the Firmware

Thuật ngữ liên quan

  • Firewire
  • Flag

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *