Favorites

Định nghĩa Favorites là gì?

FavoritesFavorites. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Favorites - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Trong khi hầu hết các trình duyệt Web lưu trữ vị trí đã lưu trang web dưới dạng bookmark, Internet Explorer lưu lại dưới dạng yêu thích. Ví dụ, khi bạn lưu một vị trí trang web trong Firefox, nó được lưu trữ như một bookmark. Khi bạn lưu một trong Internet Explorer, nó được lưu trữ như là một yêu thích. Vì lý do này, các từ ngữ "bookmark" và "yêu thích" thường được sử dụng đồng nghĩa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Favorites? - Definition

While most Web browsers store saved webpage locations as bookmarks, Internet Explorer saves them as favorites. For example, when you save a webpage location in Firefox, it gets stored as a bookmark. When you save one in Internet Explorer, it gets stored as a favorite. For this reason, the terms "bookmarks" and "favorites" are often used synonymously.

Understanding the Favorites

Thuật ngữ liên quan

  • Favicon
  • FDDI

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *