Folder

Định nghĩa Folder là gì?

FolderThư mục. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Folder - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 1/10

Một thư mục kỹ thuật số có cùng một mục đích như một thư mục vật lý - để lưu trữ tài liệu. thư mục máy tính cũng có thể lưu trữ các loại file khác, chẳng hạn như các ứng dụng, tài liệu lưu trữ, kịch bản, và thư viện. Folders thậm chí có thể lưu trữ các thư mục khác, mà có thể chứa tệp và thư mục khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Folder? - Definition

A digital folder has the same purpose as a physical folder – to store documents. Computer folders can also store other types of files, such as applications, archives, scripts, and libraries. Folders can even store other folders, which may contain additional files and folders.

Understanding the Folder

Thuật ngữ liên quan

  • Fluid Layout
  • Font

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *