Flat File

Định nghĩa Flat File là gì?

Flat Filetập tin phẳng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Flat File - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một cơ sở dữ liệu tập tin phẳng là một cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu trong một tập tin văn bản đơn giản. Mỗi dòng của file văn bản giữ một kỷ lục, với các lĩnh vực được phân cách bởi delimiters, chẳng hạn như dấu phẩy hoặc tab. Trong khi nó sử dụng một cấu trúc đơn giản, một cơ sở dữ liệu tập tin phẳng không thể chứa nhiều bảng giống như một cơ sở dữ liệu quan hệ lon. May mắn thay, hầu hết các chương trình cơ sở dữ liệu như Microsoft Access và FileMaker Pro có thể nhập cơ sở dữ liệu tập tin phẳng và sử dụng chúng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ lớn hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Flat File? - Definition

A flat file database is a database that stores data in a plain text file. Each line of the text file holds one record, with fields separated by delimiters, such as commas or tabs. While it uses a simple structure, a flat file database cannot contain multiple tables like a relational database can. Fortunately, most database programs such as Microsoft Access and FileMaker Pro can import flat file databases and use them in a larger relational database.

Understanding the Flat File

Thuật ngữ liên quan

  • Flash Memory
  • Flatbed

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *