Flag

Định nghĩa Flag là gì?

Flaglá cờ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Flag - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Trong khoa học máy tính, một lá cờ là một giá trị mà hoạt động như một tín hiệu cho một chức năng hoặc quá trình. Giá trị của lá cờ được sử dụng để xác định các bước tiếp theo của một chương trình. Flags thường cờ nhị phân, mà chứa một giá trị boolean (đúng hoặc sai). Tuy nhiên, không phải tất cả những lá cờ là nhị phân, nghĩa là họ có thể lưu trữ một loạt các giá trị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Flag? - Definition

In computer science, a flag is a value that acts as a signal for a function or process. The value of the flag is used to determine the next step of a program. Flags are often binary flags, which contain a boolean value (true or false). However, not all flags are binary, meaning they can store a range of values.

Understanding the Flag

Thuật ngữ liên quan

  • Firmware
  • Flaming

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *