Interpreter

Định nghĩa Interpreter là gì?

InterpreterThông dịch viên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Interpreter - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một thông dịch viên là một chương trình mà đọc và thực thi mã. Điều này bao gồm mã nguồn, mã tiền biên dịch, và các kịch bản. thông dịch thường gặp bao gồm Perl, Python, và thông dịch viên Ruby, mà thực hiện Perl, Python, và Ruby mã tương ứng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Interpreter? - Definition

An interpreter is a program that reads and executes code. This includes source code, pre-compiled code, and scripts. Common interpreters include Perl, Python, and Ruby interpreters, which execute Perl, Python, and Ruby code respectively.

Understanding the Interpreter

Thuật ngữ liên quan

  • InterNIC
  • Interrupt

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *