Insertion Point

Định nghĩa Insertion Point là gì?

Insertion Pointchèn Point. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Insertion Point - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một điểm chèn là vị trí trên màn hình mà nhân vật đánh máy tiếp theo sẽ được chèn vào. Vị trí này có thể nằm trong một tài liệu văn bản, một lĩnh vực hình thức, một thanh địa chỉ trình duyệt web, hoặc bất cứ nơi nào khác trên màn hình cho phép nhập văn bản.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Insertion Point? - Definition

An insertion point is the location on the screen where the next character typed will be inserted. This location may be in a text document, a form field, a Web browser address bar, or anywhere else on the screen that allows text input.

Understanding the Insertion Point

Thuật ngữ liên quan

  • Input Device
  • Instagram

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *