Interactive Video

Định nghĩa Interactive Video là gì?

Interactive Videovideo tương Tác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Interactive Video - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

video tương tác (hay còn gọi là "IV") là một loại video kỹ thuật số mà hỗ trợ tương tác người dùng. Những video chơi như các file video thông thường, nhưng bao gồm khu có thể nhấp hoặc "điểm nóng", mà thực hiện một hành động khi bạn bấm vào chúng. Ví dụ, khi bạn click vào một hotspot, video có thể hiển thị thông tin về các đối tượng bạn nhấp vào, nhảy đến một phần khác nhau của video, hoặc mở một tập tin video.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Interactive Video? - Definition

Interactive video (also known as "IV") is a type of digital video that supports user interaction. These videos play like regular video files, but include clickable areas, or "hotspots," that perform an action when you click on them. For example, when you click on a hotspot, the video may display information about the object you clicked on, jump to a different part of the video, or open another video file.

Understanding the Interactive Video

Thuật ngữ liên quan

  • Intellectual Property
  • Interface

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *