IEEE

Định nghĩa IEEE là gì?

IEEEIEEE. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ IEEE - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "IEEE" và được sản xuất "Tôi triple E." IEEE là một hiệp hội chuyên nghiệp mà phát triển, định nghĩa, và đánh giá thiết bị điện tử và các tiêu chuẩn khoa học máy tính. Nhiệm vụ của nó là "để thúc đẩy đổi mới công nghệ và sự xuất sắc vì lợi ích của nhân loại."

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the IEEE? - Definition

Stands for the "Institute of Electrical and Electronics Engineers" and is produced "I triple E." The IEEE is a professional association that develops, defines, and reviews electronics and computer science standards. Its mission is "to foster technological innovation and excellence for the benefit of humanity."

Understanding the IEEE

Thuật ngữ liên quan

  • IDS
  • Iframe

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *