IPS

Định nghĩa IPS là gì?

IPSIPS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ IPS - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Intrusion Prevention System." Một IPS là một hệ thống an ninh mạng được thiết kế để ngăn chặn hoạt động nguy hiểm trong một mạng. Nó thường được dùng kết hợp với một hệ thống phát hiện mạng (IDS) và cũng có thể được gọi là một phát hiện xâm nhập và hệ thống phòng ngừa (vô gia cư).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the IPS? - Definition

Stands for "Intrusion Prevention System." An IPS is a network security system designed to prevent malicious activity within a network. It is often used in combination with a network detection system (IDS) and may also be called an intrusion detection and prevention system (IDPS).

Understanding the IPS

Thuật ngữ liên quan

  • iPod
  • IPv4

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *