Integer

Định nghĩa Integer là gì?

Integersố nguyên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integer - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một số nguyên là một số nguyên (không phải là một phần nhỏ) có thể là tích cực, tiêu cực, hoặc không có. Vì vậy, những con số 10, 0, -25, và 5148 đều là số nguyên. Không giống như các số dấu chấm động, số nguyên không thể có chữ số thập phân.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Integer? - Definition

An integer is a whole number (not a fraction) that can be positive, negative, or zero. Therefore, the numbers 10, 0, -25, and 5,148 are all integers. Unlike floating point numbers, integers cannot have decimal places.

Understanding the Integer

Thuật ngữ liên quan

  • Installer
  • Integrated

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *