Install

Định nghĩa Install là gì?

InstallTải về. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Install - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Hầu hết các chương trình phần mềm yêu cầu bạn phải đầu tiên cài đặt chúng trên máy tính của bạn trước khi sử dụng chúng. Ví dụ, nếu bạn mua Microsoft Office, bạn cần phải cài đặt nó trên máy tính của bạn trước khi bạn có thể chạy bất kỳ chương trình hỗ trợ như Word hay Excel. Bạn có thể cài đặt phần mềm từ đĩa CD hoặc DVD, một ổ đĩa cứng gắn ngoài, hoặc từ một máy tính nối mạng. Bạn cũng có thể cài đặt một chương trình hay phần mềm cập nhật từ một tập tin tải về từ Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Install? - Definition

Most software programs require that you first install them on your computer before using them. For example, if you buy Microsoft Office, you need to install it on your computer before you can run any of the included programs such as Word or Excel. You can install software from a CD or DVD, an external hard drive, or from a networked computer. You can also install a program or software update from a file downloaded from the Internet.

Understanding the Install

Thuật ngữ liên quan

  • Instagram
  • Installer

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *