Import

Định nghĩa Import là gì?

Importnhập khẩu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Import - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Nhập khẩu là một lệnh thường nằm trong menu File của chương trình (File → Import ...). Giống như File tiêu chuẩn → Open ... lệnh, nhập khẩu được sử dụng để mở file, nhưng nó phục vụ một mục đích cụ thể hơn. Thay vì mở các loại tập tin tiêu chuẩn, nhập khẩu thường được sử dụng cho nhập khẩu các bộ phận của file, cài đặt chương trình, plug-in, hoặc các định dạng tập tin độc đáo khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Import? - Definition

Import is a command typically located within a program's File menu (File → Import...). Like the standard File → Open... command, Import is used for opening files, but it serves a more specific purpose. Instead of opening standard file types, Import is often used for importing parts of files, program settings, plug-ins, or other unconventional file formats.

Understanding the Import

Thuật ngữ liên quan

  • Impact Printer
  • Impression

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *