Irrational Number

Định nghĩa Irrational Number là gì?

Irrational NumberSố hợp lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Irrational Number - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Một số hợp lý là số thực mà không thể được diễn tả như một tỷ lệ của hai số nguyên. Khi một số vô tỉ được viết với một dấu thập phân, số sau dấu thập phân tiếp tục vô hạn không có mô hình lặp lại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Irrational Number? - Definition

An irrational number is real number that cannot be expressed as a ratio of two integers. When an irrational number is written with a decimal point, the numbers after the decimal point continue infinitely with no repeatable pattern.

Understanding the Irrational Number

Thuật ngữ liên quan

  • IRQ
  • ISA

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *