Intellectual Property

Định nghĩa Intellectual Property là gì?

Intellectual PropertySở hữu trí tuệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intellectual Property - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

sở hữu trí tuệ liên quan đến quyền sở hữu hàng hóa phi vật thể và phi vật chất. Điều này bao gồm ý tưởng, tên, kiểu dáng, biểu tượng, ảnh nghệ thuật, bài viết, và những sáng tạo khác. Nó cũng đề cập đến phương tiện truyền thông kỹ thuật số, chẳng hạn như clip âm thanh và video có thể được tải trực tuyến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Intellectual Property? - Definition

Intellectual property refers to the ownership of intangible and non-physical goods. This includes ideas, names, designs, symbols, artwork, writings, and other creations. It also refers to digital media, such as audio and video clips that can be downloaded online.

Understanding the Intellectual Property

Thuật ngữ liên quan

  • Integrated Circuit
  • Interactive Video

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *