SPX

Định nghĩa SPX là gì?

SPXSPX. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SPX - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Viết tắt của "giải mã gói Exchange." SPX là mạng lưới giao thức chủ yếu được sử dụng bởi Novell Netware, mà còn được hỗ trợ bởi hệ điều hành khác. Nó bây giờ được coi là một giao thức di sản vì nó đã phần lớn được thay thế bằng giao thức TCP / IP.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SPX? - Definition

Stands for "Sequenced Packet Exchange." SPX is networking protocol primarily used by Novell Netware, but is also supported by other operating systems. It is now considered a legacy protocol since it has largely been replaced by TCP/IP.

Understanding the SPX

Thuật ngữ liên quan

  • Sprite
  • Spyware

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *