Steganography

Định nghĩa Steganography là gì?

Steganographysteganography. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Steganography - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Steganography là nghệ thuật che giấu thông tin. Trong khoa học máy tính, nó đề cập đến ẩn dữ liệu trong một tin nhắn hoặc tập tin. Nó phục vụ một mục đích tương tự như mật mã, nhưng thay vì mã hóa dữ liệu, steganography chỉ đơn giản là ẩn nó từ người dùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Steganography? - Definition

Steganography is the art of concealing information. In computer science, it refers to hiding data within a message or file. It serves a similar purpose to cryptography, but instead of encrypting data, steganography simply hides it from the user.

Understanding the Steganography

Thuật ngữ liên quan

  • Status Bar
  • Storage Capacity

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *