Simplex

Định nghĩa Simplex là gì?

Simplexsimplex. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Simplex - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Simplex là một loại thông tin liên lạc, trong đó dữ liệu chỉ có thể được truyền theo một hướng. Nó thường được dùng trái ngược với thông tin liên lạc song công, trong đó dữ liệu có thể chảy hai chiều (lui) giữa hai thiết bị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Simplex? - Definition

Simplex is a type of communication in which data can only be transmitted in one direction. It is often used in contrast to duplex communication, in which data can flow bidirectionally (back and forth) between two devices.

Understanding the Simplex

Thuật ngữ liên quan

  • SIMM
  • SIP

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *