SSID

Định nghĩa SSID là gì?

SSIDSSID. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SSID - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Viết tắt của "Service Set Identifier." Một SSID là một ID duy nhất bao gồm 32 ký tự và được sử dụng để đặt tên cho mạng không dây. Khi nhiều mạng không dây chồng lên nhau tại một địa điểm nhất định, SSID đảm bảo rằng dữ liệu được gửi đến đích chính xác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SSID? - Definition

Stands for "Service Set Identifier." An SSID is a unique ID that consists of 32 characters and is used for naming wireless networks. When multiple wireless networks overlap in a certain location, SSIDs make sure that data gets sent to the correct destination.

Understanding the SSID

Thuật ngữ liên quan

  • SSH
  • SSL

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *