VLAN

Định nghĩa VLAN là gì?

VLANVLAN. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ VLAN - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Là viết tắt của "Virtual Local Area Network," hoặc "Virtual LAN." Một VLAN là một mạng tùy chỉnh được tạo ra từ một hoặc mạng LAN hiện có hơn. Nó cho phép các nhóm thiết bị từ nhiều mạng (cả có dây và không dây) được kết hợp thành một mạng logic duy nhất. Kết quả là một mạng LAN ảo có thể được quản lý như một mạng vật lý khu vực địa phương.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the VLAN? - Definition

Stands for "Virtual Local Area Network," or "Virtual LAN." A VLAN is a custom network created from one or more existing LANs. It enables groups of devices from multiple networks (both wired and wireless) to be combined into a single logical network. The result is a virtual LAN that can be administered like a physical local area network.

Understanding the VLAN

Thuật ngữ liên quan

  • Visual Basic
  • VLB

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *