User-Friendly

Định nghĩa User-Friendly là gì?

User-FriendlyThân thiện với người dùng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ User-Friendly - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 2/10

Sử dụng mô tả một thiết bị phần cứng hoặc phần mềm giao diện dễ sử dụng. Đó là "thân thiện" cho người sử dụng, có nghĩa là nó không phải là khó khăn để tìm hiểu hoặc hiểu. Trong khi "sử dụng" là một thuật ngữ chủ quan, sau đây là một số thuộc tính thường thấy trong giao diện người dùng thân thiện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the User-Friendly? - Definition

User-friendly describes a hardware device or software interface that is easy to use. It is "friendly" to the user, meaning it is not difficult to learn or understand. While "user-friendly" is a subjective term, the following are several common attributes found in user-friendly interfaces.

Understanding the User-Friendly

Thuật ngữ liên quan

  • User Space
  • Username

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *