Subscript

Định nghĩa Subscript là gì?

Subscriptsubscript. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Subscript - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một subscript là một nhân vật hoặc chuỗi đó là nhỏ hơn so với các văn bản trước và ngồi bằng hoặc thấp hơn đường cơ sở. Subscript có nhiều ứng dụng khoa học, bao gồm toán học, khoa học máy tính, và hóa học.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Subscript? - Definition

A subscript is a character or string that is smaller than the preceding text and sits at or below the baseline. Subscripts have many scientific applications, including mathematics, computer science, and chemistry.

Understanding the Subscript

Thuật ngữ liên quan

  • Subnet Mask
  • Supercomputer

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *