WPA

Định nghĩa WPA là gì?

WPAWPA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ WPA - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "bảo vệ Wi-Fi Access." WPA là một giao thức bảo mật được thiết kế để tạo ra các mạng an toàn không dây (Wi-Fi). Nó tương tự như giao thức WEP, nhưng cung cấp những cải tiến trong cách nó xử lý khóa bảo mật và cách người dùng được ủy quyền.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the WPA? - Definition

Stands for "Wi-Fi Protected Access." WPA is a security protocol designed to create secure wireless (Wi-Fi) networks. It is similar to the WEP protocol, but offers improvements in the way it handles security keys and the way users are authorized.

Understanding the WPA

Thuật ngữ liên quan

  • Worm
  • WPAN

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *