Sidebar

Định nghĩa Sidebar là gì?

Sidebarsidebar. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sidebar - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Trong máy tính, một bên là một giao diện người dùng yếu tố đó sẽ hiển thị một danh sách các lựa chọn. Nó thường xuất hiện như một cột bên trái của nội dung chính, mặc dù nó có thể xuất hiện ở bên phải là tốt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Sidebar? - Definition

In computing, a sidebar is a user interface element that displays a list of choices. It typically appears as a column to the left of the main content, though it can appear on the right side as well.

Understanding the Sidebar

Thuật ngữ liên quan

  • Shift Key
  • Sierra

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *