Superscript

Định nghĩa Superscript là gì?

Superscriptsự biên địa chỉ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Superscript - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một superscript là một nhân vật hoặc chuỗi đó là nhỏ hơn so với các văn bản trước và ngồi trên đường ranh giới. Superscript có nhiều ứng dụng trong cả hai môn toán và văn bản.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Superscript? - Definition

A superscript is a character or string that is smaller than the preceding text and sits above the baseline. Superscripts have several applications in both math and writing.

Understanding the Superscript

Thuật ngữ liên quan

  • Superscalar
  • Surface

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *