XSLT

Định nghĩa XSLT là gì?

XSLTXSLT. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ XSLT - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Extensible Style Sheet Language Transformation." Trong khi XML được coi là một ngôn ngữ chuẩn, không phải tất cả các tài liệu XML sử dụng cùng một loại định dạng. Do đó, các văn bản đôi khi cần phải được "chuyển đổi", hoặc sửa đổi để một kịch bản hoặc chương trình sẽ có thể đọc chúng. XSLT thực hiện chuyển đổi này có thể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the XSLT? - Definition

Stands for "Extensible Style Sheet Language Transformation." While XML is supposed to be a standardized language, not all XML documents use the same type of formatting. Therefore, the documents sometimes need to be "transformed," or modified so that another script or program will be able to read them. XSLT make this transition possible.

Understanding the XSLT

Thuật ngữ liên quan

  • XMP
  • Y2K

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *