Variable

Định nghĩa Variable là gì?

VariableBiến đổi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Variable - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Trong toán học, một biến là một biểu tượng hoặc bức thư, chẳng hạn như "x" hay "y", đại diện cho một giá trị. Trong phương trình đại số, giá trị của một biến thường là phụ thuộc vào giá trị của người khác. Ví dụ, trong phương trình dưới đây, y là "biến phụ thuộc" bởi vì giá trị của nó được dựa trên giá trị được gán cho "biến độc lập" x.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Variable? - Definition

In mathematics, a variable is a symbol or letter, such as "x" or "y," that represents a value. In algebraic equations, the value of one variable is often dependent on the value of another. For example, in the equation below, y is the "dependent variable" because its value is based on the value assigned to the "independent variable" x.

Understanding the Variable

Thuật ngữ liên quan

  • Vaporware
  • VCI

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *