Subnet Mask

Định nghĩa Subnet Mask là gì?

Subnet Masksubnet Mask. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Subnet Mask - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một subnet mask là một số định nghĩa một dải địa chỉ IP có sẵn trong một mạng. Một subnet mask đơn giới hạn số lượng IP hợp lệ cho một mạng cụ thể. Nhiều mặt nạ mạng con có thể tổ chức một mạng lưới duy nhất vào mạng nhỏ hơn (gọi là subnetworks hoặc subnet). Hệ thống trong cùng một subnet có thể giao tiếp trực tiếp với nhau, trong khi hệ thống trên mạng con khác nhau phải giao tiếp thông qua một router.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Subnet Mask? - Definition

A subnet mask is a number that defines a range of IP addresses available within a network. A single subnet mask limits the number of valid IPs for a specific network. Multiple subnet masks can organize a single network into smaller networks (called subnetworks or subnets). Systems within the same subnet can communicate directly with each other, while systems on different subnets must communicate through a router.

Understanding the Subnet Mask

Thuật ngữ liên quan

  • Subdirectory
  • Subscript

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *