Wildcard

Định nghĩa Wildcard là gì?

Wildcardwildcard. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wildcard - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong máy tính, một ký tự đại diện đề cập đến một nhân vật có thể được thay thế cho không hoặc nhiều ký tự trong một chuỗi. Các kí hiệu thường được sử dụng trong lập trình máy tính, truy vấn tìm kiếm cơ sở dữ liệu SQL, và khi điều hướng thông qua hệ điều hành DOS hoặc Unix thư mục thông qua lệnh nhắc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Wildcard? - Definition

In computing, a wildcard refers to a character that can be substituted for zero or more characters in a string. Wildcards are commonly used in computer programming, database SQL search queries, and when navigating through DOS or Unix directories via the command prompt.

Understanding the Wildcard

Thuật ngữ liên quan

  • Wiki
  • WiMAX

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *