SMP

Định nghĩa SMP là gì?

SMPSMP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SMP - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Symmetric đa xử lý." SMP là một loại đa trong đó tất cả các bộ xử lý có thể được sử dụng cùng một lúc. Đôi khi người ta phản với đa không đối xứng, trong đó các đại biểu mỗi bộ vi xử lý cho một công việc cụ thể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SMP? - Definition

Stands for "Symmetric Multiprocessing." SMP is a type of multiprocessing in which all processors may be used at the same time. It is sometimes contrasted with asymmetric multiprocessing, which delegates each processor to a specific task.

Understanding the SMP

Thuật ngữ liên quan

  • SMM
  • SMS

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *