White Paper

Định nghĩa White Paper là gì?

White PaperGiấy trắng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ White Paper - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Thuật ngữ này trong lịch sử được sử dụng để mô tả một báo cáo khẳng định vị trí xã hội hay chính trị của một tổ chức. Trong những năm gần đây, tuy nhiên, ngành công nghiệp CNTT đã áp dụng thuật ngữ để mô tả điều đó giải thích một công nghệ nào đó hoặc sản phẩm. Ví dụ, một công ty có thể phát hành một tờ giấy trắng cho công chúng để giáo dục người tiêu dùng về một trong những sản phẩm của họ. Thuật ngữ sử dụng có thể hơi kỹ thuật, nhưng mục tiêu của một tờ giấy trắng thường là để mô tả các công nghệ hoặc sản phẩm trong điều kiện hầu hết mọi người có thể hiểu được. Bằng cách đó nerds không nhận được để có tất cả những niềm vui mỗi lần một công nghệ mới được phát minh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the White Paper? - Definition

This term has historically been used to describe a report that states the social or political position of an organization. In recent years, however, the IT industry has adopted the term to describe articles that explain a certain technology or product. For example, a company may release a white paper to the public in order to educate consumers about one of their products. The terminology used may be somewhat technical, but the goal of a white paper is usually to describe the technology or product in terms most people can understand. That way nerds don't get to have all the fun each time a new technology is invented.

Understanding the White Paper

Thuật ngữ liên quan

  • White Balance
  • Whitelist

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *