Wardriving

Định nghĩa Wardriving là gì?

WardrivingWardriving. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wardriving - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Wardriving là hành vi tìm kiếm các mạng Wi-Fi từ một phương tiện di chuyển. Nó liên quan đến việc chậm lái xe xung quanh một khu vực với mục tiêu định vị tín hiệu Wi-Fi. Điều này có thể được thực hiện bởi một cá nhân hoặc bằng hai hay nhiều người, với một người lái xe và những người khác tìm kiếm mạng không dây.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Wardriving? - Definition

Wardriving is the act of searching for Wi-Fi networks from a moving vehicle. It involves slowly driving around an area with the goal of locating Wi-Fi signals. This may be accomplished by an individual or by two or more people, with one person driving and others searching for wireless networks.

Understanding the Wardriving

Thuật ngữ liên quan

  • WAN
  • Warm Boot

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *