Syntax

Định nghĩa Syntax là gì?

Syntaxcú pháp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Syntax - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Mỗi ngôn ngữ nói có một bộ chung của qui tắc để tính từ và câu nên được cấu trúc. Những quy định này được gọi chung là cú pháp ngôn ngữ. Trong lập trình máy tính, cú pháp phục vụ cùng một mục đích, quy định như thế nào khai báo, chức năng, các lệnh, và các tuyên bố khác nên được sắp xếp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Syntax? - Definition

Every spoken language has a general set of rules for how words and sentences should be structured. These rules are collectively known as the language syntax. In computer programming, syntax serves the same purpose, defining how declarations, functions, commands, and other statements should be arranged.

Understanding the Syntax

Thuật ngữ liên quan

  • Sync
  • Syntax Error

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *