Wireframe

Định nghĩa Wireframe là gì?

Wireframewireframe. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wireframe - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Một wireframe là một mô hình ba chiều mà chỉ bao gồm các đỉnh và dòng. Nó không chứa các bề mặt, kết cấu, hoặc ánh sáng giống như một 3D lưới. Thay vào đó, một mô hình wireframe là một hình ảnh 3D bao gồm chỉ "dây" mà đại diện cho hình dạng ba chiều.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Wireframe? - Definition

A wireframe is a three-dimensional model that only includes vertices and lines. It does not contain surfaces, textures, or lighting like a 3D mesh. Instead, a wireframe model is a 3D image comprised of only "wires" that represent three-dimensional shapes.

Understanding the Wireframe

Thuật ngữ liên quan

  • Wired
  • Wireless

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *