U

Định nghĩa U là gì?

UU. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ U - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

U là đơn vị tiêu chuẩn đo lường cho các thiết bị gắn trên rack. Kệ có thể được sử dụng cho các máy chủ nhà, ổ đĩa cứng, switch, router, và phần cứng máy tính khác. Họ cũng được sử dụng để gắn thiết bị âm thanh và video. kệ tiêu chuẩn là 24 inch rộng, nhưng khác nhau về chiều cao. Vì lý do này, các biện pháp đơn vị U bao cao một thiết bị phần cứng rack-mountable là.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the U? - Definition

U is the standard unit of measurement for rack-mounted equipment. Racks can be used to house servers, hard drives, switches, routers, and other computer hardware. They are also used for mounting audio and video equipment. Standard racks are 24 inches wide, but vary in height. For this reason, the U unit measures how tall a rack-mountable hardware device is.

Understanding the U

Thuật ngữ liên quan

  • Typeface
  • UAT

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *