Username

Định nghĩa Username là gì?

Usernametên tài khoản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Username - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Tên người dùng là một tên xác định duy nhất một người nào đó trên một hệ thống máy tính. Ví dụ, một máy tính có thể được thiết lập với nhiều tài khoản, với tên người dùng khác nhau cho mỗi tài khoản. Nhiều trang web cho phép người dùng lựa chọn một tên người dùng để họ có thể tùy chỉnh các thiết lập của họ hoặc thiết lập một tài khoản trực tuyến. Ví dụ, ngân hàng của bạn có thể cho phép bạn chọn một tên người dùng để truy cập thông tin ngân hàng của bạn. Bạn có thể cần phải chọn một tên người dùng để gửi tin nhắn đến một bảng thông báo nào đó trên Web. dịch vụ E-mail như Hotmail yêu cầu người dùng chọn một tên người dùng để sử dụng dịch vụ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Username? - Definition

A username is a name that uniquely identifies someone on a computer system. For example, a computer may be setup with multiple accounts, with different usernames for each account. Many websites allow users to choose a username so that they can customize their settings or set up an online account. For example, your bank may allow you to choose a username for accessing your banking information. You may need to choose a username in order to post messages to a certain message board on the Web. E-mail services, such as Hotmail require users to choose a username in order to use the service.

Understanding the Username

Thuật ngữ liên quan

  • User-Friendly
  • UTF

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *