sRGB

Định nghĩa sRGB là gì?

sRGBsRGB. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ sRGB - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của "Tiêu chuẩn RGB" (RGB là viết tắt của "Red Xanh Blue"). sRGB là một không gian màu sắc xác định một loạt các màu sắc có thể được hiển thị trên màn hình trên trong in ấn. Đây là không gian màu sử dụng rộng rãi nhất và được hỗ trợ bởi hầu hết các hệ điều hành, các chương trình phần mềm, màn hình, và máy in.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the sRGB? - Definition

Stands for "Standard RGB" (RGB stands for "Red Green Blue"). sRGB is a color space that defines a range of colors that can be displayed on screen on in print. It is the most widely used color space and is supported by most operating systems, software programs, monitors, and printers.

Understanding the sRGB

Thuật ngữ liên quan

  • SRE
  • SRM

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *