Virtual Memory

Định nghĩa Virtual Memory là gì?

Virtual MemoryBộ nhớ ảo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Memory - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 6/10

Memory là phần cứng mà sử dụng máy tính của bạn để nạp hệ điều hành và các chương trình chạy. Nó bao gồm một hoặc nhiều chip RAM rằng mỗi người đều có một số module bộ nhớ. Dung lượng bộ nhớ thực sự trong một máy tính được giới hạn dung lượng RAM được cài đặt. kích thước bộ nhớ phổ biến là 256MB, 512MB, và 1GB.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Virtual Memory? - Definition

Memory is hardware that your computer uses to load the operating system and run programs. It consists of one or more RAM chips that each have several memory modules. The amount of real memory in a computer is limited to the amount of RAM installed. Common memory sizes are 256MB, 512MB, and 1GB.

Understanding the Virtual Memory

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Machine
  • Virtual Reality

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *