Wi-Fi

Định nghĩa Wi-Fi là gì?

Wi-FiWifi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wi-Fi - một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Wi-Fi là một công nghệ mạng không dây cho phép các máy tính và các thiết bị khác để giao tiếp qua tín hiệu không dây. Nó mô tả các thành phần mạng được dựa trên một trong các tiêu chuẩn 802.11 được phát triển bởi IEEE và được thông qua bởi Liên minh Wi-Fi. Ví dụ về các tiêu chuẩn Wi-Fi, trong thứ tự thời gian, bao gồm:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Wi-Fi? - Definition

Wi-Fi is a wireless networking technology that allows computers and other devices to communicate over a wireless signal. It describes network components that are based on one of the 802.11 standards developed by the IEEE and adopted by the Wi-Fi Alliance. Examples of Wi-Fi standards, in chronological order, include:

Understanding the Wi-Fi

Thuật ngữ liên quan

  • Whole Number
  • Wi-Fi 6

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *