Xerox Network Systems (XNS)

Định nghĩa Xerox Network Systems (XNS) là gì?

Xerox Network Systems (XNS)Xerox Systems Network (XNS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Xerox Network Systems (XNS) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xerox Network Systems (XNS) là một tập hợp các giao thức được sử dụng bởi hệ thống Xerox cho truyền thông dữ liệu. Xerox sử dụng XNS cho chuyển file, tài nguyên mạng chia sẻ, chuyển gói tin, chia sẻ thông tin định tuyến và các cuộc gọi thủ tục từ xa. Cơ chế hoạt động cơ bản của nó là gần như giống như trong giao thức phù hợp với giao thức TCP / IP, nhưng XNS chỉ chứa hai lớp mạng. Điều này khác với bảy lớp Open Systems Interconnection (OSI) mô hình, mặc dù các chức năng cơ bản là giống nhau. XNS là một công nghệ miền công cộng và do trở thành một trong những công nghệ mạng phổ biến nhất được sử dụng thông qua năm 1980. Nó được thay thế bằng bộ ứng dụng giao thức Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giao thức bộ XNS trở nên rất phổ biến ngay sau khi ra mắt vào đầu những năm 1980 và đã được sử dụng bởi nhiều mạng cục bộ, đặc biệt đối với các công ty lớn. Qua thời gian, những thay đổi đã được thực hiện cấu trúc giao thức để tạo ra một sản lượng hiệu quả hơn. XNS chứa hai lớp lớn, một lớp mạng và lớp truyền tải. Tầng mạng cung cấp các dịch vụ gói chở và địa chỉ logic. XNS được phát triển cho nhiều mục đích, chẳng hạn như các ứng dụng văn phòng, truyền đi, phương tiện truyền thông và nhà chế biến. Có một giao thức tiếng vang bên trong bộ ứng dụng XNS, mà hoạt động như một gõ cửa, kiểm tra các kết nối giữa hai hệ thống. Điều này tương tự ping trong các hệ thống IP.

What is the Xerox Network Systems (XNS)? - Definition

Xerox Network Systems (XNS) is a set of protocols that were used by Xerox Systems for data communication. Xerox used XNS for file transfers, sharing network resources, packet transfers, sharing routing information and remote procedure calls. Its basic working mechanism is almost the same as in the TCP/IP protocol suit, but XNS contains only two network layers. This differs from the seven-layer Open Systems Interconnection (OSI) model, although the functionality is basically the same. XNS was a public domain technology and therefore became one of the most commonly used networking technologies through 1980s. It was replaced by the Internet Protocol suite.

Understanding the Xerox Network Systems (XNS)

The XNS protocol suite became very popular right after its launch in the early 1980s and has been used by many local area networks, particularly for large companies. Over time, changes were made the the protocol structure to create a more efficient output. XNS contains two major layers, a network layer and a transport layer. The network layer provides the packet-carrying service and logical addressing. XNS was developed for many purposes, such as office applications, transmissions, communication media and processors. There is an echo protocol inside the XNS suite, which works as a door knocker, checking the connectivity between the two systems. This is similar to ping in IP systems.

Thuật ngữ liên quan

  • Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX)
  • Protocol
  • Ethernet
  • Remote Procedure Call (RPC)
  • Ping
  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • Remote File Sharing (RFS)
  • File Sharing
  • Windows Server
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *