Internet Protocol Security (IPsec)

Định nghĩa Internet Protocol Security (IPsec) là gì?

Internet Protocol Security (IPsec)Internet Protocol Security (IPsec). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet Protocol Security (IPsec) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

An ninh giao thức Internet (IPsec) là một tập hợp các giao thức cung cấp bảo mật cho Internet Protocol. Nó có thể sử dụng mật mã để cung cấp an ninh. IPsec có thể được sử dụng cho việc thành lập mạng riêng ảo (VPN) một cách an toàn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

IPsec bao gồm hai dịch vụ bảo mật:

What is the Internet Protocol Security (IPsec)? - Definition

Internet protocol security (IPsec) is a set of protocols that provides security for Internet Protocol. It can use cryptography to provide security. IPsec can be used for the setting up of virtual private networks (VPNs) in a secure manner.

Understanding the Internet Protocol Security (IPsec)

IPsec involves two security services:

Thuật ngữ liên quan

  • Protocol
  • Internet Protocol (IP)
  • Packet
  • Virtual Private Network (VPN)
  • Authentication Header (AH)
  • Encapsulating Security Payload (ESP)
  • Open Systems Interconnection Model (OSI Model)
  • Information Security (IS)
  • Security Association (SA)
  • Banker Trojan

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *