Bar Code

Định nghĩa Bar Code là gì?

Bar CodeMã vạch. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bar Code - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một mã vạch là một hình thức quang học và máy có thể đọc dữ liệu sử dụng để xác định các đối tượng. Một mã vạch cho phép một máy để lấy rất nhiều thông tin về một đối tượng ngay sau khi đối tượng được xác định thông qua một định dạng mã hình ảnh độc đáo được tạo ra bằng cách vẽ đường tiếp giáp với độ rộng biến và không gian. mã vạch ban đầu tuyến tính, một chiều đại diện của các đối tượng. Sau đó, tiến hai chiều biểu diễn dữ liệu xuất hiện dưới các hình thức như dấu chấm, hình chữ nhật và hình học hai chiều khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mã vạch ban đầu được giới thiệu như là một phương pháp xác định toa tàu đường sắt. Sau đó, mã vạch và máy quét mã vạch đã được thành lập như các thành phần hệ thống cửa hàng tạp hóa thanh toán, cho phép giá cả dễ dàng và nhập dữ liệu. các thành phần mã vạch được chi phí-hiệu quả và hiệu quả. Hàng ngàn mặt hàng có thể nhanh chóng và dễ dàng quét và giá.

What is the Bar Code? - Definition

A bar code is an optical and machine-readable form of data used to identify objects. A bar code allows a machine to retrieve a great deal of information about an object as soon as the object is identified through a unique visual code format created by drawing adjacent lines with variable widths and spaces. Bar codes were originally linear, one-dimensional representations of objects. Later, advanced two-dimensional data representations appeared in forms like dots, rectangles and other two-dimensional geometric shapes.

Understanding the Bar Code

Bar codes were initially introduced as a method of identifying railroad cars. Later, bar codes and bar-code scanners were established as grocery store checkout system components, allowing easy pricing and data entry. Bar code components are cost-effective and efficient. Thousands of items can be quickly and easily scanned and priced.

Thuật ngữ liên quan

  • Quick Response Code (QR Code)
  • Optical Media
  • Bar Code Rape
  • Two-Dimensional Barcode (2-D Barcode)
  • International Standard Book Number (ISBN)
  • Postal Numeric Encoding Technique (POSTNET)
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11e
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11x

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *