Service-Oriented Architecture (SOA)

Định nghĩa Service-Oriented Architecture (SOA) là gì?

Service-Oriented Architecture (SOA)Service-Oriented Architecture (SOA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Service-Oriented Architecture (SOA) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kiến trúc (SOA) tài liệu tham khảo dịch vụ theo định hướng một tập hợp các nguyên tắc và phương pháp áp dụng bởi các kỹ sư phần mềm để thiết kế và phát triển phần mềm dưới dạng dịch vụ tương thích. Dịch vụ này thường được xây dựng theo hình thức của các thành phần có thể được tái sử dụng cho các mục đích khác nhau hơn so với dự định ban đầu. Vì lý do này, các giao diện thường được định nghĩa một cách thiết thực, cho phép sử dụng trên các ứng dụng khác nhau và nhiều nền tảng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mục tiêu chính SOA là cung cấp sự nhanh nhẹn cho các doanh nghiệp, cho phép họ thích ứng một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả với những thay đổi trên thị trường.

What is the Service-Oriented Architecture (SOA)? - Definition

Service-oriented architecture (SOA) references a set of principles and methodologies applied by software engineers to design and develop software in the form of interoperable services. Services are usually built in the form of components that can be reused for different purposes than originally intended. For this reason, the interfaces are often defined in a practical manner, allowing use across varying applications and multiple platforms.

Understanding the Service-Oriented Architecture (SOA)

SOA's primary goal is to provide agility to businesses, allowing them to adapt quickly and cost-efficiently to changes in the marketplace.

Thuật ngữ liên quan

  • Service-Oriented Business Application (SOBA)
  • Service-Oriented Architecture Repository (SOA Repository)
  • Service-Oriented Architecture Networking (SOA Networking)
  • Distributed Computing (DCI)
  • Loose Coupling
  • Mashup
  • Database Repository
  • Web-Oriented Architecture (WOA)
  • Service Inventory
  • Mediation Layer

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *