XML User Interface Language (XUL)

Định nghĩa XML User Interface Language (XUL) là gì?

XML User Interface Language (XUL)XML User Interface Language (XUL). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ XML User Interface Language (XUL) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the XML User Interface Language (XUL)? - Definition

Understanding the XML User Interface Language (XUL)

Thuật ngữ liên quan

  • Extensible Markup Language (XML)
  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • Localization
  • Application Programming Interface (API)
  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • Extensible User Interface Language (XUL)
  • Internationalization (I18N)
  • Web Development
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *