Write-Only Code

Định nghĩa Write-Only Code là gì?

Write-Only CodeViết-Only Mã. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Write-Only Code - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chỉ ghi mã là một mã số đó là khó khăn để đọc và giải thích, và do đó chỉ được hiểu bởi tác giả của mã. Chỉ ghi mã có thể được hoặc kém cấu trúc, hay chỉ là một mã được viết phức tạp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ước mã hóa nên được áp dụng để ngăn chặn ghi chỉ thế hệ mã, bao gồm:

What is the Write-Only Code? - Definition

Write-only code is a code that is difficult to read and interpret, and is therefore only understood by the code's author. Write-only code may be either poorly structured, or just a complicated written code.

Understanding the Write-Only Code

Coding conventions should be applied to prevent write only code generation, including:

Thuật ngữ liên quan

  • Read/Write (R/W)
  • Programming
  • Variable
  • Coding
  • Code Generation
  • Information Technology Management (IT Management)
  • Fortran
  • C Programming Language (C)
  • A Programming Language (APL)
  • Write-Only Language

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *