Intexticated

Định nghĩa Intexticated là gì?

IntexticatedIntexticated. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intexticated - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Intexticated? - Definition

Understanding the Intexticated

Thuật ngữ liên quan

  • Text Messaging
  • Blackberry Thumb
  • BlackBerry Prayer
  • Texting
  • CrackBerry
  • Facebook Obsessive Compulsive Disorder (FBOCD)
  • Mobile Device
  • Android
  • iPhone
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *