Yates’ correction for continuity

Định nghĩa Yates' correction for continuity là gì?

Yates' correction for continuityYates' chỉnh cho tính liên tục. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yates' correction for continuity - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại công thức mà có thể được sử dụng trong việc điều chỉnh công thức trong kiểm định chi bình phương Pearson. Đây thường được sử dụng khi kiểm tra một bảng ngẫu nhiên độc lập. cũng có thể được gọi là Yates chi-square test.

Definition - What does Yates' correction for continuity mean

A type of formula that may be used in the adjustment of the formula in Pearson's chi-square test. This is typically used when testing a contingency table for independence. Can also be referred to as Yates chi-square test.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *