Deprecated

Định nghĩa Deprecated là gì?

DeprecatedDeprecated. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deprecated - một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Trong thế giới phát triển phần mềm, "phản đối" đề cập đến chức năng hoặc các yếu tố đó đang trong quá trình bị thay thế bằng những cái mới hơn. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ "Không dùng nữa," có nghĩa là không chấp nhận một cái gì đó. Trong khi các mặt hàng bị phản đối có thể làm việc trong phiên bản hiện tại của một ngôn ngữ lập trình, họ có thể không hoạt động trong bản cập nhật trong tương lai. Do đó, các nhà phát triển phần mềm nên thay thế các mặt hàng NỮA với các tùy chọn khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Deprecated? - Definition

In the world of software development, "deprecated" refers to functions or elements that are in the process of being replaced by newer ones. The term comes from the word "deprecate," which means to disapprove of something. While deprecated items may work in the current version of a programming language, they may not function in future updates. Therefore, software developers are advised to replace deprecated items with other options.

Understanding the Deprecated

Thuật ngữ liên quan

  • Denial of Service
  • Design Pattern

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *